Sistema d’Acreditació en Atenció Primària (SaAP)

 
[ ACTIVITATS ACREDITADES]  

Presentació
El Sistema d’Acreditació en Atenció Primària (SaAP) és un sistema d’acreditació d’activitats de formació continuada en atenció primària de salut. El SaAP català és l’únic sistema d’acreditació d’activitats de formació mèdica continuada en l’àmbit de l’Atenció Primària a Catalunya.
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), juntament amb la Societat Catalana de Metges de Capçalera (SCMC – SEMERGEN) disposa des de l’any 1999 d’un sistema d’acreditació propi en el marc del sistema d’acreditació SEMFYC–SEMERGEN.
Des de l’any 2003 el SaAP català té capacitat d’acreditació delegada pel Consell Català de la Formació Mèdica Continuada (CCFMC), organisme pluriinstitucional adscrit al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.


Components
Presidenta Comissió
Marta Piró Ibáñez

Secrataria Tècnica
Lluïsa Rodríguez Latre

Components
Isabel Duaso Allué
Juan Carlos Hernández Clemente
Juan José Montero Alia
Ramon Sagarra Alamo
Pere Simonet Aineto


Quins objectius té l'acreditació?
Afavorir la formació continuada i la docència entre els metges d’Atenció Primària.
Millorar la qualitat de les activitats de Formació Continuada en Atenció Primària.
Facilitar al metge d’Atenció Primària l’elecció de les activitats formatives més adequades per donar resposta a les necessitats reals de coneixements i habilitats per a la seva pràctica professional.


Per què acreditar?
L’acreditació distingueix, dins de l’ampli ventall d’activitats ofertades, unes activitats de formació continuada que per qualitat i idoneïtat responen als requeriments dels metges d’Atenció Primària per mantenir i millorar la seva competència professional.

Qui pot sol·licitar acreditació?
Qualsevol persona o entitat ja sigui pública o privada que realitzi activitats de formació continuada dirigides a metges d’Atenció Primària.


Quines activitats són acreditables?

Activitats formatives susceptibles d’acreditació són les que - complint els requisits de qualitat sol·licitats - tenen continguts propis de la Formació Continuada del metge d’AP en les diferents àrees del perfil de pràctica professional:

- atenció a l’individu, a la familia i a la comunitat
- docència i recerca
- altres àrees de suport a l’exercici professional.
 
En diferents formats:
- Activitats presencials: cursos, tallers, seminaris, jornades i congressos.
- Activitats no presencials: autoformatives individuals amb avaluació externa.
- Activitats formatives tutoritzades: estades i reciclatges.

Quines activitats no són acreditables?
Les activitats formatives no susceptibles d’acreditació són:

  - Activitats formatives relacionades amb l’obtenció d’una especialitat o títulació: cursos de postgrau, mestratges, doctorat...,
  - Activitats formatives pròpies la formació especialitzada, com les dirigides a residents.

Quins són els requisists per acreditar?

  - Sol·licitar l’acreditació atenent a la normativa del SaAP català.
  - Complir els requisits de qualitat sol·licitats.

Durada de l'acreditació?
L’acreditació té una durada d’un any sempre que l’avaluació realitzada sigui favorable i no s’introdueixin modificacions en les successives edicions de l’activitat acreditada. A partir de l’any es pot sol·licitar la reacreditació de l’activitat.

Qui forma la comissió d'acreditació?
El SaAP català el constitueix una comissió d’acreditació formada per sis avaluadors. Un dels avaluadors presideix la comissió i un altre realitza tasques de secretaria tècnica. Per al desenvolupament del procès d’acreditació és imprescindible el suport administratiu i logístic atesa la importància i complexitat del mateix.


Com s'acrediten les activitats?
El procediment d’acreditació d’una activitat inclou :

- Sol·licitud d'Acreditació:
Les entitats o persones organitzadores de l’activitat han de complimentar el model de sol·licitud a través de la pàgina web del SaAP català. La sol·licitud inclou la identificació dels organitzadors i finançadors, el nombre i dates de les edicions previstes, el programa, objectius, metodologia i avaluació de l’activitat, i el perfil professional dels docents .

- Revisió de sol·licitud:
Des de Secretaria Tècnica es revisa la informació rebuda i es comunica als sol·licitants la data de recepció i el codi de registre de l’activitat. Si manca informació o hi ha defectes formals en la sol·licitud també es comunica per tal que es faciliti nova informació.

- Avaluació de l'activitat:
Si la sol·licitud compleix els criteris fixats, es remet als membres de la Comissió per a la seva valoració.
La Comissió reunida debat i avalua l’activitat seguint els següents criteris:

  - Objectius: definició acurada d’objetius docents generals i específics.
 
- Organització i logística: congruència i idoneïtat en els recursos humans, recursos materials, nombre de participants i estructura general de l’activitat referida a durada i temps dedicat a contingut teòric i pràctic.
 
- Adequació dels objectius: els objectius proposats han de respondre a una necessitat de formació detectada en l’entorn professional
 
- Metodología docent: adequació del sistema pedagògic i material de suport per aconseguir els objectius proposats
 
- Avaluació: condició per ser acreditable és l’existència del control d’assistència i l’enquesta de satisfacció a alumnes i professorat. La realització d’una avaluació objectiva, enquesta abans i després de l’activitat respecte al contingut de la mateixa, es considera necessària.

Cadascun dels membres de la Comissió d’Acreditació valorarà la sol·licitud tenint en compte els criteris establerts. Aquesta valoració és tan qualitativa com quantitativa.
Si hi ha concordança en els valors assignats pels diferents avaluadors es fa un càlcul mitjançant formula matemàtica, que contempla un factor d’extensió (FE) i un factor de qualitat (FQ), del nombre de crèdits que corresponen a l’activitat. Si no hi ha concordança es debat en la Comissió per revisar la valoració.
Algunes activitats no acreditables poden ser valorades de nou si realitzen les modificacions proposades per la Comissió.
En totes les sessions d’avaluació la Secretaria tècnica aixeca acta i elabora un informe amb les valoracions dels diferents membres per cadascuna de les activitats. A partir d’aquesta informació es realitza un informe individual que es remet als sol·licitants informant-los si l’activitat ha estat o no acreditada i suggerint modificacions de millora si calen.

- Audit d'activitats:
La Comissió d’Acreditació pot valorar l’activitat quan es realitza. Per això les entitats organitzadores han d’assegurar una plaça quan es sol·liciti.


Com es reacredita una activitat?
El procediment de reacreditació inclou :

 
- SOL·LICITUD DE REACREDITACIÓ: les entitats o persones organitzadores de l’activitat han de complimentar el model de sol·licitud de reacreditació a través de la pàgina web del SaAP català. Cal fer constar el nom de l’activitat, el nombre de registre assignat l’activitat, les dates i nombre d’edicions previstes i l’avaluació de l’activitat realitzada.
   
 
- REVISIÓ DE SOL·LICITUD: des de Secretaria Tècnica es revisa la informació rebuda i si les avaluacions realitzades confirmen els criteris de qualitat valorats en l’acreditació es reacredita l’activitat per un període d’un any. El procès de reacreditació pot sol·licitar-se fins a dues vegades per a una activitat en un termini màxim de tres anys des de la seva acreditació.

Què cal fer per lliurar els diplomes?
Per emetre els diplomes als alumnes i als docents cal que l’entitat organitzadora faci arribar al SaAP la relació dels participants que han superat els mínims requerits, en un Excell que trobaràs a peu d'aquesta pàgina. En el llistat ha de constar-hi nom i cognoms i DNI dels participants. També cal fer arribar un informe dels resultats obtinguts en les enquestes d’avaluació realitzades amb les signatures originals:

  - Control d’assistència dels alumnes inscrits.
  - Resultats de les enquestes realitzades:
    % d’enquestes rebudes respecte al nombre d’assistents
    % de respostes per categories
  Comentaris qualitatius
  Valoració global de l’actividad

El diplomes no s’emetran si no es disposa d’aquesta informació o si l’avaluació de l’activitat no assoleix els mínims requerits i si les entitats organitzadores no respecten les següents condicions:

  - Els diplomes només poden ser lliurats a metges d’Atenció Primària
  - Els llistats remesos al SaAP no poden incloure altres professionals o metges residents.
 
- Els assistents compleixen l’assistència requerida avalada per els llistats de signatures corresponents que han de ser guardades durant 2 anys.
  - Els diplomes no lliurats han de ser retornats al SaAP


Tarifes d'acreditació
Noves tarifes:
Des de l’1 de febrer de 2009, s'actualitzen les tarifes d'acreditació d'activitats de formació continuada. Les noves tarifes s'estableixen en 95 € per activitats presencials i 275 € per activitats a distància. Es mantenen les tarifes de les certificacions: diplomes 3 € i duplicats 10 €. A aquests preus cal afegir el 16% d'IVA.


A partir de l’1 de gener de 2008
per realitzar els diplomes de les activitats necessitarem el NIF dels alumnes. Per tant és imprescindible que en els llistats d’assistència hi consti el nom, cognoms i NIF dels alumnes. Els diplomes és realitzaran només si és disposa d’aquestes dades en els llistats.

Fes clic a la següent imatge per descarregar-te l'arxiu de Sol·licitud Acreditació
Fes clic a la següent imatge per descarregar-te l'arxiu de Sol·licitud Reacreditació
Fes clic a la següent imatge per descarregar-te l'arxiu de Llistat d'assistència
Fes clic a la següent imatge per descarregar-te l'arxiu de Duplicat de diplomes 
Tornar